e-obrazec 1507 - Predlog za osebni stečaj in odpust obveznostiinfo page
Gospodarstvo / Stečaj in prisilna poravnavasobota, 20. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: S tem dokumentom lahko vsaka fizična oseba (vključno s s.p.-ji ter drugimi zasebniki, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, npr. odvetniki, notarji, izvršitelji...) predlaga osebni stečaj nad svojim premoženjem.

Predlog za osebni stečaj vsebuje tudi del, v katerem dolžnik zaprosi sodišče za odpust obveznosti (oz. dela obveznosti), ki jih v postopku osebnega stečaja ne bo uspel poplačatil.

Dokument je usklajen z najnovejšimi spremembani Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanjuDokument je usklajen z najnovejšimi spremembami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

BONUS!
Uporabniki, ki boste za izdelavo predloga za pričetek osebnega stečaja uporabili e-obrazec, boste pridobili brezplačen dostop do e-obrazca za izdelavo dokumenta: Urgenca za izdajo sklepa o začetku postopka osebnega stečaja).
Pri katerem sodišču boste predlog vložili?
Izberete sodišče, ki je pristojno glede na kraj Vašega stalnega prebivališča.

 
 
Vpišite svoje ime in priimek oz. ime vaše firme, oz. ime in priimek oz. firmo dolžnika:
Dolžnik je v tem primeru predalgatelj sam (torej vi).

Primera:
Tomaž Novak
ali
Tomaž Novak s.p.

 
 
Vpišite svoj rojstni datum:
Primer: 12.9.1990

 
 
Vpišite svoj EMŠO (EMŠO dolžnika).
Primer: 120990500414

 
 
Vpišite svojo davčno številko (davčno dolžnika).
Primer: 12345678

 
 
Vpišite svoj naslov (naslov dolžnika):
Primer: Dunajska 123, 1000 Ljubljana

 
 
Sodišču morate sporočiti kontaktne podatke, na katerih ste zanesljivo dosegljivi: elektronski naslov ali telefonsko številko in poštni naslov za vročanje pošiljk, če je ta različen od naslova njegovega stalnega ali začasnega prebivališča.

Ali imate telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi?

 
 
Če imate telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi (če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z "Da"), vpišite svojo telefonsko številko:
Primer: 041 / 444 555

 
 
Ali imate e-naslov na katerem ste dosegljivi?

 
 
Če imate e-naslov na katerem ste dosegljivi (če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z "Da"), vpišite svoj e-naslov:
Primer: novak1122@gmail.com

 
 
Je Vaš poštni naslov za vročanje pošiljk različen od naslova Vašega stalnega ali začasnega prebivališča?

 
 
Če je Vaš poštni naslov za prejemanje pošiljk drugačen od Vašega stalnega oz. začasnega naslova (če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z "Da") vpišite naslov za prejemanje pošiljk:
Primer: Prejemna ulica 1, 1000 Ljubljana

 
 
Iz katerega razloga predlagate osebni stečaj?
Nelikvidnost fizične osebe pomeni:

1. pri dolžniku, ki je podjetnik ali zasebnik:

  • če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20% zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu, ali

  • če sredstva na njegovih računih ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali poplačilo izvršnice in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni, in takšno stanje traja na dan pred vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti, ali

  • če nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v Republiki Sloveniji in če po preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi.


2. pri dolžniku, ki je potrošnik:
  • če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev, ali
  • če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 eurov.Prezadolženost fizične osebe pa pomeni, da je vrednost njenega premoženja manjša od vsote njenih obveznosti.

Prosimo izberite:

 
 
Čim bolj natančno opišite situacijo oz. razlog za lastno insolventnost. Za vsako od terjatev, zaradi katere predlagate osebni stečaj navedite komu ste dolžni, podlago (razlog), datum nastanka terjatve ter njeno višino.
Primer: Moj celoten dolgznaša 20.000 EUR. Banki NLB d.d. dolgujem 15.000,00 EUR na podlagi neodplačanega kredita, oz. kreditne pogodbe sklenjene dne 12.4.2000. Upravljalcu Družba za uprabljanje d.o.o., ki upravlja s stavbo v kateri bivam, dolgujem 515,00 EUR, zaradi neporavnanih računov za upravljanje. Banki NKBM d.d. dolgujem 4.000,00 EUR zaradi neodplačanega limita, na podlagi pogodbe o odobritvi izrednega limita iz dne 14.1.1998.

 
 
Povejte zakaj dolga ne morete poravnati. Pišite v celih stavkih.
Primer: Nimam prihodkov, ki bi mi omogočali poplačilo dolgov. 12.2.2011 sem izgubil službo pri svojem delodajalcu in s tem glavni in edini vir prihodka. Do takrat sem svoje obveznosti vedno poravnal pravočasno, od takrat pa tega ne zmorem več. Prejemam socialno pomoč in otroški dodatek v skupni višini 412 EUR mesečno, kar komaj zadošča za golo preživetje, ne pa tudi za poplačilo dolgov.

 
 
V kolikor ste zaposleni ali prejemate dohodke iz kakršnihkoli drugih naslovov, to navedite v spodnje polje.
Navedite svoje tekoče mesečne dohodke in obveznosti, ki jih poravnavate mesečno.
Če ne prejemate nobenih dohodkov, vpišite le:"Nimam nobenih dohodkov".
Primer: Nimam nobenih dohodkov.
Primer: Zaposlen sem v podjetju XY d.o.o. in prejemam mesečno neto plačo v višini 1000 EUR.

 
 
Navedite svoje mesečne obveznosti:
Pišite v celih stavkih. Če nimate posebnih mesečnih obveznosti, pustite to polje prazno.
Primer: Mesečno plačujem 110 EUR preživnine za mojo hči iz 1. zakona, kar je razvidno iz priloženega sklepa CSDja iz dne 11.1.2011. Plačujem tudi najemnino za stanovanje v višini 230 EUR, skupaj s stroški, ki mesečno znašajo od 40 do 80 EUR.

 
 
Navedite morebitno lastno premoženje večje vrednosti (npr. stanovanje, avto...) ter opišite stroške za njegovo vzdrževanje. Za vsako od stvari navedite njeno vrednost.
Primer: Imam osebno vozilo Ford Fusion, letnik 2000, v vrednosti 1.100 EUR.

 
 
Ali preživljate še ostale osebe, ki ste jih po zakonu dolžni preživljati (otroci, brezposeln partner)?

 
 
Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z "Da" in preživljate še druge osebe, v spodnje polje navedite, katere osebe še preživljate.
Če ste odgovorili z "Ne" in ne preživljate nikogar drugega, pustite to polje prazno.
Primer: sina Petra Novak, hčerko Tejo Novak in zunajzakonsko partnerko Mojco Kranjec

 
 
Če želite, opišite morebitne družinske razmere ter ostale okoliščine, ki bi lahko bile ob uvedbi stečaja relevantne. Pišite v celih stavkih (polje ni obvezno):
Npr. smrt v družini, brezposelnost družinskih članov, obveznost preživljanja, zdravstveno stanje, naravne nesreče, deložacija ipd.
Primer: Tako jaz, kot tudi moja žena sva brezposelna. Sem invalid III. kategorije, z ugotovljeno znižano delovno zmožnostjo. Ne smem dvigati bremen nad 5kg in upravljati dela v stoječem položaju. Imam znižano gibljivost desne roke in okvaro notranjih sečil in prebavil, kar je posledica akutnega vnetja in kronične bolezni. Zaradi teh omejitev sem zelo težko zaposljiva oseba.

 
 
Kako dolgo preizkusno obdobje predlagate? Preizkusno obdobje je obdobje trajanja osebnega stečaja.
Preizkusno obdobje, ne more biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja, ter ne daljše od petih let od uvedbe osebnega stečaja.

* Če dolžnik nima prihodkov in premoženja, ki bi bilo del stečajne mase, ter ni obetov, da bi jih tekom stečaja pridobil, se lahko na predlog stečajnega upravitelja določi tudi krajša doba od dveh let, a ne krajše od 6 mesecev.

Dolžino preizkusnega obdobja sodišče samo določi glede na okoliščine primera in ne glede na predlog dolžnika ali upnika. Med preizkusno dobo stečajni dolžnik ne more sklepati pogodb in opravljati drugih pravnih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso. Poleg tega brez soglasja sodišča ne more najeti kredita ali posojila ali dati poroštva, odpreti novega transakcijskega ali drugega denarnega računa, se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam.

Če je zaposlen, mora izpolnjevati svoje obveznosti do delodajalca po pogodbi o zaposlitvi in druge obveznosti iz delovnega razmerja, v koikor pa ni zaposlen in je sposoben za delo, pa si mora prizadevati, da najde zaposlitev, ne sme odkloniti nobene ponujene redne ali občasne zaposlitve ali drugega dela, razen če ponujene zaposlitve ali dela ni sposoben opravljati ter mora stečajnemu upravitelju mesečno poročati o dejanjih, ki jih je opravil, da bi našel zaposlitev.

 
 
Ali ste pri prejšnjem vprašanju izbrali, da predlagate preizkusno obdobje 6 mesecev? Če je temu tako, pri tem vprašanju izberite "DA".
* Preizkusno obdobje (trajanje stečaja) je lahko najmanj 2 in največ 5 let.
V primeru, da dolžnik nima prihodkov in premoženja, ki bi šlo v stečajno maso in nima obetov, da bi v času stečaja te prihodke ali premoženje pridobil, pa je preizkusno obdobje lahko tudi krajše - najmanj 6 mesecev.

 
 
V alineah, eno pod drugo navedite priloge, ki jih boste priložili k predlogu. Poročila o stanu premoženja in izjave o morebitnih ovirah za odpust obveznosti, ki sta obvezni prilogi k obrazcu, ni potrebno omenjati, priložite pa ju lahko na tem obrazcu.
Primer:
- dokazilo o ...
- potrdilo o ...

Priporočljivo je, da za vsako od dejstev in trditev, ki se jih navedli v predlogu, priložite dokazilo oz. listino, ki dejstvo izkazuje. V nasprotnem primeru utegne sodišče ta dejstva šteti za nedokazana.

Priložite dokaze o dolgovih in prihodkih. Torej kopije kreditnih pogodb, seznam izvršb, ki se vodijo proti Vam (ta seznam dobite na sodišču, ki vodi izvršbe), kopijo pogodbe o zaposlitvi, kopijo odločb o prejemanju socialne pomoči, nadomestila za brezposelnost, otroškega dodatka,...

Če preživljate še ostale osebe, dokaze za vsakega člana (potrdilo o šolanju za otroke, odločba o prijavi na zavod za zaposlovanje za partnerja, ipd.).

V kolikor imate posebne zdravstvene težave, priložite zdravniška spričevala, odločbo invalidske komisije, ipd.

 
 
Vpišite kraj in čas sestave tega predloga.
Primer: Ljubljana, 12. 5. 2011

 
 

e-obrazec 1507 - Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti e-obrazec 1507 - Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti e-obrazec 1507 - Predlog za osebni stečaj in odpust obveznosti

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.