e-obrazec 1522 - Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopkuinfo page
Gospodarstvo / Stečaj in prisilna poravnava / Prijave terjatevsobota, 20. julij 2024 | Prijava |

Potrebujete pravni dokument?

Ne tvegajte in pripravite dokument, kot ga potrebujete in kot mora biti. To lahko storite sami v le nekaj minutah.
Nahajte se na e-obrazcu, ki vam omogoča samodejno pripravo vašega dokumenta.

To pomeni, da vam ni potrebno skrbeti ali je dokument ustrezen ali ne, pripravili ga boste hitro in enostavno, nižji stroški samodejne priprave dokumenta, pa se prenesejo v občuten prihranek za vas.

Kako lahko sam izdelam pravni dokument?
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec »Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Vnesite podatke v spodnji e-obrazec Sistem bo samodejno pripravil vaš dokument.Izdelan dokument natisnete in uporabite.
Kaj so e-obrazci? »

Popolna varnost vaših podatkov »Popolna varnost vaših podatkov »

Uporabno. Dokument boste po končanem postopku preprosto natisnili in uporabili. Zagato, kje dobiti svoj dokument, lahko rešite takoj. Dokument, ki ga potrebujete, imate lahko pripravljen in v svojih rokah v le nekaj minutah.

Pomembno. Vaš dokument bo vseboval Vaše podatke, prav tako pa bo glede na Vaše odgovore prilagojena tudi sama vsebina Vašega dokumenta. Brez dodatnega dela in skrbi. Dobili boste dokument, pripravljen za uporabo.

Dodatno. Poleg dokumenta prejmete tudi brezplačna navodila, kako dokument, ki ste ga pripravili, uporabiti in kakšni so nadaljnji postopki.


Potrebujete pomoč oz. želite več informacij?


051 / 204 821
01 / 511 42 60

069 902 099 POŠLJITE SPOROČILO

Dokument: Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku

Cena:
[price][alternativePrice] [currency][alternativeCurrency]
([points] [pointsText])

Opis in uporaba dokumenta: Ta predlog je namenjen upniku, ki namerava v stečajni postopek prijaviti prednostno terjatev.
Prednostne terjatve so:

• plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,
• odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
• neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
• plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
• odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,
• davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz prejšnjih alinej,

• nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto,
• terjatev iz naslova kreditov, danih na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite,
• v postopkih zaradi insolventnosti so prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom postopka zaradi insolventnosti.

Prednostne terjatve iz 4., 5. in 6. točke ni potrebno prijaviti, saj se štejejo za pravočasno prijavljeno z dnem, ko nastanejo. Morebitni odpust obveznosti pri osebnem stečaju na prednostne terjatve ne učinkuje.

OPOZORILO glede roka za prijavo terjatev: Upnik, proti kateremu je bila vložena tožba za izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika, mora svojo terjatev, ki bo nastala, če bo tožbenemu zahtevku pravnomočno ugodeno, prijaviti v enem mesecu po dnevu, ko mu je bila vročena ta tožba.

Podatki o stečajnem postopku (pristojno sodišče, opravilna št., stečajni upravitelj,...) so navedeni v oklicu o začetku postopka.

Uporabnikom, ki boste za izdelavo prijave terjatev uporabili naš e-obrazec, pridobimo oklic o začetku postopka brezplačno.
Za pridobitev oklica o začetku postopka pokličite: 051 / 204 - 821.

Dokument je usklajen z najnovejšimi spremembani Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanjuDokument je usklajen z najnovejšimi spremembami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).Izberite okrožno sodišče, ki vodi stečajni postopek.

 
 
Vpišite opravilno številko zadeve, pod katero sodišče vodi stečajni postopek.
Primer: St 19/2011

 
 
Vpišite kraj pisanja te prijave.
Primeri: Kranj, Celje, Postojna

 
 
Vpišite datum pisanja te prijave.
Primer: 2.3.2011

 
 
Vpišite ime in priimek upnika.
Upnik je tisti, ki s to prijavo prijavlja eno ali več terjatev.

 
 
Vpišite naslov prebivališča upnika.
Npr.: Dunajska cesta 1, 1000 Ljubljana

 
 
Vpišite celotno firmo dolžnika, do katerega ima upnik eno ali več terjatev.
Primer: Podjetje d.o.o., družba za trgovino in inženiring, Ljubljana

 
 
Vpišite naslov dolžnikovega sedeža.
Primer: Dolžniška ulica 2, 1000 Ljubljana

 
 
Vpišite ime in priimek stečajnega upravitelja.
Primer: Janez Novak

 
 
Vpišite skupni znesek, ki predstavlja vsoto vseh prednostnih terjatev, vključno z morebitnimi zamudnimi obrestmi, ki jih imate do dolžnika, ter morebitnimi stroški, ki ste jih imeli z izterjavo teh terjatev, ter jih prijavljate s to prijavo.

Pri prijavi zneskov, kot so plača, odpravnina, ipd, ... , upoštevajte bruto znesek.

Če boste prijavili tudi zamudne obresti od dneva, ko so terjatve zapadle (bi morale biti izplačane), do dneva oklica stečaja, jih lahko izračunate tu: Izračun zakonskih zamudnih obresti.

Med stroške, ki jih lahko prijavite spadajo stroški, ki so nastali pred oklicem stečaja (morebitne izterjave, tožbe, ipd,...)

Tako obresti, kot stroškov ni obvezno prijaviti in jih upoštevate, le če želite.
Vpišite samo znesek, brez oznake za valuto (EUR).

Primer: 5000

 
 
Vpišite datum izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka, ki ga je izdalo sodišče.
Sklep o začetku stečajnega postopka sprejme stečajni senat pristojnega okrožnega sodišča. Datum izdaje tega sklepa najdete v oklicu o začetku stečajnega postopka, ki se objavi na spletni strani AJPES.

Primer: 1.1.2011

 
 
Vpišite vse terjatve, ki jih imate do dolžnika, ter za vsako terjatev navedite podlago za njen nastanek oziroma listino, s katero dokazujete obstoj terjatve, ter datum nastanka posamezne terjatve.
Vsako terjatev vpišite v svojo vrstico.

Primer odgovora na to vprašanje:
- Plača za mesec december 2011 v znesku 900,00 EUR bruto, na podlagi pogodbe o zaposlitvi z dne 12.3.2008,
- Odpravnina v znesku 2.700 EUR bruto, na podlagi obvestila o prenehanju delovnega razmerja z dne 12.1.2011,
- ... na podlagi sodne odločbe Okrožnega sodišča v Ljubljanai, opr. št. II Cp 123/2010 z dne 3.3.2011,

 
 
Ali boste prijavili zamudne obresti za obdobje od zapadlosti zgornjih terjatev do oklica stečaja?

 
 
Ali uveljavljate (prijavljate) tudi stroške, ki so vam nastali z uveljavljanjem terjatev zoper dolžnika v sodnem ali drugem postopku pred začetkom stečajnega postopka?
Gre predvsem za stroške izvršilnih in pravdnih postopkov. Sem NE spadajo stroški, ki jih imate s prijavo terjatev v stečajnem postopku.

 
 
Katero vrsto terjatve prijavljate v stečajni postopek:

 
 

e-obrazec 1522 - Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku e-obrazec 1522 - Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku e-obrazec 1522 - Prijava prednostnih terjatev v stečajnem postopku

Preko 500 različnih
dokumentov
Preko 500 različnih dokumentov
Hitra, enostavna in cenovno 
ugodna rešitev
Pametna, hitra, enostavna in cenovno ugodna rešitev
Podpora pri uporabi storitev
Podpora pri uporabi storitev
Popolna varnost vaših podatkov
Popolna varnost vaših podatkov
preko 20 let izkušenj
preko 20 let izkušenj
Preko 100.000 registriranih uporabnikov
Preko 100.000 registriranih uporabnikov

 

POPULARNIH 5PRAVNI POSTOPKI: 
Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (ločitev)
Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
Prodajna (kupoprodajna) pogodba za kmetijsko zemljišče, gozd, kmetijo
Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

NOVI e-obrazci:

Sklep o višini regresa
Zahteva za izplačilo neizkoriščenega dopusta ob prenehanju delovnega razmerja
Sklep o določitvi delovne solidarnostne sobote
Predlog za osebni stečaj brez predloga za odpust obveznosti
Soglasje solastnika za oddajanje nepremičnine v najem

STORITVE:


AKTUALNI PRAVNI NASVETI IN POSTOPKI:


ARHIV PRAVNIH NASVETOV...


PRIJAVA NA NOVICE:

Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik.
Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Brezplačna registracija

Informiran.si - Bljižnica skozi birokracijo

© INform, pretok znanja d.o.o. 2004-2024.
Vse pravice pridržane.


KONTAKT IN POMOČ UPORABNIKOM:


NAHAJATE SE NA VARNI POVEZAVI:
Podatki na strani so zavarovani z napredno 256-bitno enkripcijo.

Secured by PayPal


UPORABO PORTALA PRIPOROČATA:Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z eno najvišjih bonitetnih ocen. Podjetje Inform d.o.o. se ponaša z zlato bonitetno odličnostjo. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti CompanyWall so najbolj zanesljiva podjetja na trgu s trdnimi poslovnimi temelji, ki uživajo zaupanje strank in poslovnih partnerjev doma in v tujini.